نظم ریاضیات به این خاطر زیباست که تاثیری بر دنیای واقعی ندارد. آدم‌ها صرف دانستن اعداد اول نه زندگی شان بهتر می‌شود و نه پولدار می‌شوند. البته خیلی از کشفیات ریاضی هستند که علی رغم پیچیدگی ظاهری شان کاربردهای علمی دارند. تحقیق بر روی بیضی‌ها باعث شد اندازه گیری مدار حرکت سیارات ممکن شود و انیشتین از هندسه ی غیراقلیدسی استفاده کرد تا شکل جهان را توصیف کند. یک نمونه ی تاسف بار استفاده از اعداد هم این که در طی جنگ‌ها از اعداد اول برای رمز استفاده می‌شد. اما این موارد هدف ریاضیات نیستند. تنها هدف ریاضیات کشف حقیقت است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۶
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۰
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۳
GhHaniye
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۰۹