VMouse

VMouse

لذت بردن از زندگی بی هدف برای من به معنای شب بیدار بودن و لذت بردن از ارامش و زیبایی ان است . گیم و مطالعه احساس استفاده مفید کردن از تایم روزانه ام را میدهد چون حداقل یک کاری را انجام داده ام . برای بقا به شکم سیر حتی با تکه نان و اب . تختی مناسب دراز کشیدن حتی در یک سلول و منبع بی نهایت کتاب برای مطالعه نیاز دارم .
تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها