فلسفه

چنین گفت زرتشت

(Also sprach zarasthustra)

در چنین گفت رزتشت محوری‌ترین دیدگاه فلسفی نیچه، یعنی انسان برتر و بازگشت تکرارپذیر و جاودانه مطرح شده است. زرتشت در این کتاب یک شخصیت نمادین است که نیچه از زبان او، که زبان شاعرانه و پیامبرانه و حکیمانه است، معنا و ماهیت هستی و نسبت انسان را با آن از دیدگاه خود بازمی‌گوید. گذار از انسان به ابرانسان برای او یک معنای بنیادی هستی‌شناسیک دارد که با کاویدن آن، معنای نسبت خدا و دین و اخلاق و فلسفه و علم و تمامی وجه معنوی انسان در این اثر طرح می‌شود.

آگاه
9789643290153
۱۳۹۷
۳۸۴ صفحه
۱۱۱ مشاهده
۰ نقل قول
فریدریش نیچه
صفحه نویسنده فریدریش نیچه
۲ رمان Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) was a German philosopher of the late 19th century who challenged the foundations of Christianity and traditional morality. He was interested in the enhancement of individual and cultural health, and believed in life, creativity, power, and the realities of the world we live in, rather than those situated in a world beyond. Central to his philosophy is the idea of “life-affirmation,” which involves an honest questioning of all doctrines that drain life's expansive energies, however socially ...
دیگر رمان‌های فریدریش نیچه
فلسفه معرفت و حقیقت
فلسفه معرفت و حقیقت هیچ بخشی از فلسفه نیچه گیج‌کننده‌تر از... آنچه به طور کلی معرفت‌شناسی او خوانده می‌شود، نیست... مع‌هذا، به احتمال قوی، هیچ بخش دیگری از فلسفه او را نمی‌توان، به لحاظ مسائل و علائق امروزی، مهمتر و جذاب‌تر شمرد.
مشاهده تمام رمان های فریدریش نیچه
مجموعه‌ها