شاید یکی از کوتاه‌ترین راه‌های شناختن شبه روشنفکران همین باشد. آنها واژه ها، اندیشه‌ها و مفاهیم را مصرف نمیکنند، مصرفی میکنند: دستمالی، چرک، بدشکل، مندرس، بی آبرو، غیر قابل کاربرد مگر به هنگام ضرورت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pink Floyd
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۰۷
bilijacks
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۲
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۴۷
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۵۳