شاید یکی از کوتاه‌ترین راه‌های شناختن شبه روشنفکران همین باشد. آنها واژه ها، اندیشه‌ها و مفاهیم را مصرف نمیکنند، مصرفی میکنند: دستمالی، چرک، بدشکل، مندرس، بی آبرو، غیر قابل کاربرد مگر به هنگام ضرورت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
pink Floyd
‫۹ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۶:۳۷
bilijacks
‫۹ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۲۲
Ali
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۱۷
Elham
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۳