آﺧﺮ ﭼﻄﻮر ﻣﻦ درﺑﺮاﺑﺮش ﻛﺘﺎب ﮔﺸﻮده ای ﺑﻮدم، ﺣﺎل اﻧﻜﻪ ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮی ﻛﻠﻪ ا ش ﭼﻪ ﻣﻴﮕﺬرد؟ﻣﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ. ﺧﻴﺮ ﺳﺮم ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮدم. ﺣﺴﻦ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺒﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﺮا ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻲ ﻟﺞ آدم را در ﻣﻲ آورد،اﻣﺎ ﻳﻜﺠﻮر #آراﻣﺶ ﻫﻢ ﻣﻴﺒﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ در #ﻛﻨﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ #ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ #ﻣﻴﺨﻮاﻫﻲ.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۴
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۱۶
jhamid93
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۵۴
shila95sh
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۰۴
Ali
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۱۵