چه‌قدر در کودکی آرزوی چیزی را کردن آسان بود. آن وقت‌ها هیچ‌چیز به نظرش محال نمی‌رسید. بزرگ که می‌شوی می‌فهمی چیزهای زیادی هست که نمی‌توانی امید دسترسی به آن‌ها را داشته باشی، چیزهای ممنوع، چیزهای گناه آلود ناشایست.
اما آخر چه چیز شایسته است؟ نادیده انگاشتن تمامی امیالی که از ته دل خواهانش هستید؟
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۱
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰
رفيعي
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۲
ShahinPG
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۶
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۶
afsaaan
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۶