aghajari

aghajari

کتاب .تار.فیلم.گردش و پیاده روی.چای😊

آخرین فعالیت‌ها


 • ناطور دشت
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • بادبادک‌باز
  از بادبادک‌باز :

  «بابا گفت: فقط یک گناه وجود دارد. آن هم دزدی است. هر گناه دیگر هم نوعی دزدی است. می فهمی چه می‌گویم؟ مأیوسانه آرزو کردم کاش می‌فهمیدم و گفتم: نه، باباجون! بابا گفت: اگر مردی را بکشی یک زندگی را می‌دزدی. حق زنش را از داشتن شوهر می‌دزدی. حق بچه هایش را از داشتن پدر می‌دزدی. وقتی دروغ می‌گویی حق کسی را از دانستن حقیقت می‌دزدی. وقتی تقلب می‌کنی حق را ... (...)

 • عقاید 1 دلقک
  از عقاید 1 دلقک :

  هر روز صبح، در هر ایستگاه بزرگ راه آهن، هزاران نفر داخل شهر می‌شوند تا به سر ِ کارهای خود بروند و در همین حال، هزاران نفر دیگر از شهر خارج می‌شوند تا به سر کارشان برسند. راستی چرا این دو گروه از مردم، محل‌های کارشان را با یکدیگر عوض نمی‌کنند؟ (...)

 • شازده کوچولو
  از شازده کوچولو :

  کمتر آدم بزرگی این را به یاد می‌آورد که اول بچه بوده. (...)