آخرین فعالیت‌ها


 • بر باد رفته
  از بر باد رفته :

  تمام جنگ‌ها در اصل یکنوع ستیزه برای سود جوییست ولی متاسفانه در هر هر اجتماع جز چند نفر انگشت شمار کسی بر این واقعیت واقف نمیگردد،چوش اکثریت جامعه پر میشود از صدای طبل،شیپور و سرود‌های هیجان انگیز (...)

 • بر باد رفته
  ستاره داد
 • ملت عشق
  از ملت عشق :

  قاعده بیست و دوم: عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود،آنجا برایش نمازخانه میشود،اما آدم داۓم الخمر وارد نمازخانه هم که بشود،آنجا برایش میخانه میشود. در این دنیا هرکاری که بکنیم،مهم نیمان ایت نه صورتمان! (...)

 • ملت عشق
  از ملت عشق :

  به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق خود به تنهایی دنیاست عشق یا درست در میانش هستی،در اتشش یا بیرونش هستی در حسرتش (...)

 • ملت عشق
  ستاره داد