بریده‌هایی از رمان در انتظار گودو (سوگ‌خندنامه در 2 پرده) نمایش‌نامه

نوشته ساموئل بکت