بریده‌هایی از رمان پاییز فصل آخر سال است

نوشته نسیم مرعشی