۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
kafebook
۱۳۹۵/۱۰/۱۷
Batul
۱۳۹۵/۱۰/۱۷
violetfield
۱۳۹۵/۱۰/۱۷
holy.mary
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
zahralabbafan
۱۳۹۵/۱۰/۱۹
parastooo
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
fari frj
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
Shabnam1994
۱۳۹۵/۱۰/۲۸