fari frj

fari frj

نمایشنامه بخوانیم...
تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
فروردین
اردیبهشت

آخرین فعالیت‌ها


 • کله‌پوک‌ها
  از کله‌پوک‌ها :

  لئون: ینچنا! این حقیقت داره که توی کولینچیکف عشق وجود نداره؟ ینچنا: خبر نداشتم. شوهر آخرم چهارده سالی می‌شه رفته. لئون: خدا بیامرزتش. ینچنا: خیلی وقته دیر کرده. خدا کنه مرده باشه. (...)

 • حکومت نظامی (شهربندان) نمایش‌نامه
  از حکومت نظامی (شهربندان) نمایش‌نامه :

  طاعون: دوره ی ادا و عشوه گذشته است و از هم اکنون باید جدی بود! تصور می‌کنم که حالا دیگر شما مرا درک می‌کنید و می‌فهمید که چه می‌خواهم بگویم. ملخصا آنکه از امروز باید مردن با نظم و ترتیب را بیاموزید و به عبارت دیگر یاد بگیرید که چگونه باید بمیرید تا نظم و ترتیب مرگ را بر هم نزده باشید. (...)

 • حکومت نظامی (شهربندان) نمایش‌نامه
  از حکومت نظامی (شهربندان) نمایش‌نامه :

  … اما من به حال خودمان دلم می‌سوزد و به همین علت در کوچه و خیابان فریادزنان و دوان دوان در پی تو می‌گشتم و می‌خواستم بازوان گشاده ی خود را هم آغوش بازوان تو سازم. (...)