آیا می‌دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه‌های حیات.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۹
Mehrdad
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۵
jhamid93
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲