عشق به دیگری ضرورتیست که از حادثه برمی خیزد نه از اراده و انتخاب، و همین، کار را مشکل می‌کند. در به در که نمی‌توان به دنبال محبوب خاکی گشت. در هر خانه را که نمی‌توان کوبید و پرسید: آیا یار من، اینجا منزل نکرده است؟
سرِ هر گذر، همچو اوباش، نمی‌توان اِستاد و در انتظار عبور یار، زمان را کُشت…
و همین‌هاست که کار را مشکل می‌کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۲
parham-nasa
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۸
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۵
hedgehog
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۴