عشق به دیگری ضرورتیست که از حادثه برمی خیزد نه از اراده و انتخاب، و همین، کار را مشکل می‌کند. در به در که نمی‌توان به دنبال محبوب خاکی گشت. در هر خانه را که نمی‌توان کوبید و پرسید: آیا یار من، اینجا منزل نکرده است؟
سرِ هر گذر، همچو اوباش، نمی‌توان اِستاد و در انتظار عبور یار، زمان را کُشت…
و همین‌هاست که کار را مشکل می‌کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۲
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۸
Elham
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۳
Mobina_fxr
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۵
hedgehog
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۴