مژده دقیقی

مژده دقیقی

رمان‌های ترجمه شده توسط مژده دقیقی تعداد : ۲۴
نویسنده :‌ آلیس مونرو
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
۹ ۱
ناشر : نیلوفر
۲ از ۵
۴
ناشر : نیلوفر
۳/۸ از ۵
۱
ناشر : هرمس
۴ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۴/۱ از ۵
۴ ۴
نویسنده :‌ آراویند آدیگا
ناشر : نیلوفر
۴ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ ناتالی بابل
ناشر : نیلوفر
۳ از ۵
۲ ۲
ناشر : نیلوفر
۲/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۲/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جومپا لاهیری
ناشر : هرمس
۳/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۴ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۳/۲ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۴/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۴/۶ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ لوری مور
ناشر : نیلوفر
۳/۵ از ۵
۵ ۲
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : هرمس
۳/۳ از ۵
۴ ۱
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ آرتور کوستلر
ناشر : ماهی
۴/۳ از ۵
۷۳ ۶۲
ناشر : نیلوفر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ دوریس لسینگ
ناشر : کندوکاو
۳/۶ از ۵
۴ ۲
ناشر : نیلوفر
۰ از ۵
ناشر : نیلوفر
۰ از ۵
نویسنده :‌ هشام مطر
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵