لیلی گلستان

لیلی گلستان

رمان‌های ترجمه شده توسط لیلی گلستان تعداد : ۱۴
نویسنده :‌ موریس دروئون
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : آگاه
۳/۹ از ۵
۲۴ ۱۲
نویسنده :‌ اوریانا فالاچی
۴/۲ از ۵
۱۱ ۳
نویسنده :‌ رومن گاری
۴ از ۵
۶۴ ۳۸
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ کریستوفر فرانک
۴ از ۵
۵۱ ۲۵
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : روایت
۳/۲ از ۵
۲
ناشر : ثالث
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کوان هان چینگ
ناشر : نیلا
۲/۳ از ۵
۲
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : مرکز
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
ناشر : نیلا
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : ثالث
۴/۷ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : ثالث
۳ از ۵
۱