حسین فتاحی

حسین فتاحی

Shahrokh Meskoob
بابل

شاهرخ مسكوب متولد 1304 شمسی بابل. دوره ابتدائی را در مدرسه علميه پشت مسجد سپه‌سالار تهران گذراند. از كلاس پنجم ابتدائی مطالعه رمان و آثار ادبی را شروع كرد. سپس در اصفهان تحصيل كرد و در سال 1324 به تهران بازگشت و در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت.

نخستين نوشته‌هايش را در سال 1326 با عنوان تفسير اخبار خارجی در روزنامه قيام ايران به چاپ رساند. از سال 1336 به تحقيق در زمينه فرهنگ و ادبيات روی آورد و ترجمه‌های ارزشمندی از آثار ادبی جهان از خود به يادگار گذاشت.


از آثار اين نويسنده:
- مقدمه‌ای بر رستم و اسفنديار (1342)
- سوگ سياوش (1350)
- در كوی دوست (1357)
- مليت و زبان (1362)
- چند گفتار در فرهنگ ايران (1371)
- خواب و خاموشی (1373)
- درباره سياست و فرهنگ (1373)- هويت ايراني و زبان فارسی (1373)
- ويراستاري تن پهلوان و روان خردمند (1374)
- ترجمه خوشه‌های خشم به همراه ع.احمدی (1328)
- افسانه‌های تبای (13569
- پرومته در زنجير (1341)
- غزل غزل‌های سليمان (1373)
- مرتضی كيوان