نجف دریابندری

نجف دریابندری

رمان‌های ترجمه شده توسط نجف دریابندری تعداد : ۱۹
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۱۲ ۳
نویسنده :‌ دکتروف
ناشر : خوارزمی
۴ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : خوارزمی
۴/۱ از ۵
۱۴۱ ۹۷
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۱۱۸ ۸۵
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۱۱۷ ۱۰۰
نویسنده :‌ مارک تواین
۴/۴ از ۵
۶ ۲
ناشر : کارنامه
۴ از ۵
۱۰ ۳
نویسنده :‌ هیلری استنیلند
ناشر : کارنامه
۴ از ۵
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : خوارزمی
۴ از ۵
۵ ۲
ناشر : کارنامه
۳/۹ از ۵
۳۸ ۱۹
نویسنده :‌ دکتروف
ناشر : خوارزمی
۴/۲ از ۵
۵۵ ۵۴
ناشر : کارنامه
۳/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ سوفوکلس
ناشر : آگه
۴/۶ از ۵
۴ ۱
ناشر : کارنامه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ هاینار کیپهارت
ناشر : خوارزمی
۴/۵ از ۵
۱
ناشر : کارنامه
۳/۷ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام کاپی
۴ از ۵