یک بار مرد بزرگی که گویی به یک نظر درد مرا دریافته بود، به من گفت: "سعی کن چیزی را دوست بداری. فرقی هم نمی‌کند چه چیز. خدا، زن، موسیقی، حتا مشروب یا تریاک. ولی یک چیزی را دوست بدار!"