بابک تبرایی

بابک تبرایی

رمان‌های ترجمه شده توسط بابک تبرایی تعداد : ۱۲
نویسنده :‌ سال بلو
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۳
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : نیلا
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۴/۲ از ۵
۷ ۴
ناشر : نیلا
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
ناشر : زاوش
۳/۷ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ تنسی ویلیامز
ناشر : نیلا
۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ اسلاومیر مروژک
۳/۶ از ۵
۵ ۵
نویسنده :‌ کن آدامز
ناشر : سمت
۴ از ۵
ناشر : نیلا
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ مو یان
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ روجا چمن‌کار
ناشر : نیماژ
۰ از ۵