فروغ پوریاوری

فروغ پوریاوری

رمان‌های ترجمه شده توسط فروغ پوریاوری تعداد : ۱۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۳/۳ از ۵
۹
نویسنده :‌ ایوان کلیما
ناشر : آگه
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ تینا روزنبرگ
ناشر : ثالث
۴ از ۵
نویسنده :‌ مایکل وایت
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۴/۱ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۳/۳ از ۵
۶
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۴/۳ از ۵
۸ ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۳/۸ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۴/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ایوان کلیما
ناشر : آگه
۰ از ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
ناشر : آگه
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ایوان کلیما
ناشر : ثالث
۰ از ۵
نویسنده :‌ هایدن هررا
ناشر : ثالث
۴ از ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۰ از ۵