ژان ماری گوستاو لوکلزیو

ژان ماری گوستاو لوکلزیو

J.M.G. Le Clézio
Nice

Jean-Marie Gustave Le Clézio, better known as J. M. G. Le Clézio (born 13 April 1940) is a Franco-Mauritian novelist. The author of over forty works, he was awarded the 1963 Prix Renaudot for his novel Le Procès-Verbal (The Interrogation) and the 2008 Nobel Prize in Literature.


رمان‌های ژان ماری گوستاو لوکلزیو تعداد : ۱۶
۳/۳ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۸ از ۵
ناشر : افراز
۳/۴ از ۵
ناشر : کاروان
۴ از ۵
۱ ۱
۴ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۴ از ۵
ناشر : چشمه
۰ از ۵
ناشر : نیلوفر
۰ از ۵
ناشر : افراز
۳/۵ از ۵
ناشر : بدون
۳/۷ از ۵
ناشر : افق
۲/۵ از ۵
۱
ناشر : جامی
۴ از ۵
ناشر : مروارید
۳/۶ از ۵
ناشر : ماه ریز
۳/۶ از ۵
ناشر : نظر
۳ از ۵
ناشر : یانار
۰ از ۵