مهدی افشار

مهدی افشار

رمان‌های ترجمه شده توسط مهدی افشار تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ سامرست موام
ناشر : سمیر
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
ناشر : دبیر
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۴/۲ از ۵
۶۹ ۶۷
نویسنده :‌ سامرست موام
ناشر : سمیر
۴/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ایروین شاو
ناشر : به‌سخن
۱/۶ از ۵
نویسنده :‌ ایروین شاو
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ ایروین شاو
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
ناشر : به‌سخن
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ کن ایگلدن
ناشر : مصدق
۰ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ حافظ
ناشر : پارمیس
۰ از ۵
۱
ناشر : پارمیس
۰ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ رابرت یی اگنر
ناشر : مصدق
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : شاپیکان
۴/۴ از ۵
ناشر : مجید
۳/۶ از ۵