کاوه میرعباسی

کاوه میرعباسی

رمان‌های ترجمه شده توسط کاوه میرعباسی تعداد : ۳۲
نویسنده :‌ کورمک مک کارتی
۴ از ۵
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : آگاه
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ هوراس والپول
ناشر : قطره
۳/۴ از ۵
۳ ۲
ناشر : باغ نو
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلخو کارپانتیه
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ فرانسوا موریاک
ناشر : لوح فکر
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : نی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ خولیو کورتاسار
ناشر : نی
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نی
۴ از ۵
نویسنده :‌ آنی دالتون
ناشر : نی
۳ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۳ از ۵
۵۲ ۲۹
ناشر : نیلوفر
۳/۶ از ۵
ناشر : لوح فکر
۲/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ سیمون دوبوار
ناشر : هاشمی
۳/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : طرح نو
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : باغ نو
۳/۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ ادگار آلن پو
۴/۴ از ۵
۲ ۲
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
۴/۸ از ۵
۱ ۱
۳/۹ از ۵
۱
ناشر : ماهی
۳/۵ از ۵
۱
۰ از ۵
نویسنده :‌ خوان رولفو
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۰ از ۵
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : چشمه
۴ از ۵
نویسنده :‌ فرانسوا موریاک
ناشر : نشر خزه
۳/۴ از ۵