هوشنگ حسامی

هوشنگ حسامی

رمان‌های ترجمه شده توسط هوشنگ حسامی تعداد : ۱۹
نویسنده :‌ جان آزبرن
ناشر : فردا
۴/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ یاسمینا رضا
ناشر : تجربه
۰ از ۵
نویسنده :‌ تام استاپارد
ناشر : تجربه
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ یوکیو میشیما
ناشر : تجربه
۰ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ دان شاو
ناشر : تجربه
۰ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیزنزو
ناشر : تجربه
۱ از ۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : تجربه
۲/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ تام استاپارد
ناشر : تجربه
۱/۱ از ۵
۳ ۱
ناشر : تجربه
۴ از ۵
نویسنده :‌ دوریس لسینگ
ناشر : تجربه
۰ از ۵
نویسنده :‌ اریک بردول
ناشر : تجربه
۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ ادوارد آلبی
ناشر : تجربه
۲/۳ از ۵
۸ ۱۰
نویسنده :‌ یوکیو میشیما
ناشر : تجربه
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ آثول فوگارد
ناشر : تجربه
۲/۴ از ۵
۷ ۶
نویسنده :‌ یوکیو میشیما
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ تام استاپارد
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ یوکیو میشیما
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : چشمه
۲/۸ از ۵
۱