نشر یکشنبه

رمان‌های نشر نشر یکشنبه تعداد : ۱۶
نویسنده :‌ تنسی ویلیامز
۴ از ۵
تهیه کتاب تراموایی به نام هوس
نویسنده :‌ ناصح کامگاری
۰ از ۵
نویسنده :‌ فرانک گیلروی
۰ از ۵
تهیه کتاب حرف گل‌های رز بود
نویسنده :‌ تام استوپارد
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ کورمک مک‌کارتی
۰ از ۵
نویسنده :‌ حسن عظیمی
۰ از ۵
۰ از ۵
تهیه کتاب صعود مقاومت‌پذیر آقای م ر حساس
نویسنده :‌ لین ناتج
۴ از ۵
نویسنده :‌ دیوید هر
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ آنی بیکر
۴/۱ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ژانت نیپریس
۰ از ۵
نویسنده :‌ تام استوپارد
۳/۵ از ۵
۱ تهیه کتاب مسئله پیچیده
نویسنده :‌ دیوید ممت
۴ از ۵
تهیه کتاب نژاد
نویسنده :‌ جان هاج
۰ از ۵
نویسنده :‌ نصرالله قادری
۰ از ۵
تهیه کتاب کشتار خاموش و 4 نمایش‌نامه دیگر