محمود دولت‌آبادی

محمود دولت‌آبادی

دولت‌آبادِ بیهق، سبزوار / Doŭlatâbâd, Bayhaq, Sabzévâr

محمود دولت‌آبادی، ۱۰ مرداد ۱۳۱۹ در دولت‌آباد شهرستان سبزوار به دنیا آمد. دولت‌آبادی مشاغل مختلفی را تجربه کرد. کار روی زمین، چوپانی، پادویی کفاشی، صاف کردن میخهای کج و بعد به عنوان وردست پدر و برادر به عنوان دنده پیچ کارگاه تخت گیوه کشی، دوچرخه سازی، سلمانی و.... بعدها تمام مشاغلی که او در دوران نوجوانی و جوانی خود تجربه کرد، در آثارش نمود یافت. دولت‌آبادی ابتدا راهی مشهد و آنگاه تهران شد و در این دوران باز هم مشاغل دیگری نظیر حروفچین چاپخانه، سلمانی کشتارگاه، رکلاماتور برنامه‌های تأتر، سوفلور کنترلچی سینما، ویزیتور روزنامه کیهان و... را بر عهده گرفت.


رمان‌های محمود دولت‌آبادی تعداد : ۴۳
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۲ ۱
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۳/۳ از ۵
۲ ۱
ناشر : نگاه
۳/۱ از ۵
۳
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
تهیه کتاب این گفت و سخن‌ها
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : چشمه
۲/۹ از ۵
۲ ۱ تهیه کتاب بنی‌آدم
ناشر : چشمه
۳/۱ از ۵
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۰ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۱ تهیه کتاب بیرون در تهیه کتاب بیرون در
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۶۵ ۳۵ تهیه کتاب جای خالی سلوچ
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
۸ ۲
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱ تهیه کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده (3 جلدی)
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۳ ۱
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۶ ۳
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۴ ۱ تهیه کتاب سلوک
ناشر : چشمه
۰ از ۵
ناشر : چشمه
۲/۱ از ۵
۲ ۱ تهیه کتاب طریق بسمل شدن تهیه کتاب طریق بسمل شدن
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۴/۵ از ۵
۴ ۱ تهیه کتاب میم و آن دیگران
ناشر : چشمه
۴/۵ از ۵
۱ ۱
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۲/۵ از ۵
۱۰ ۶
۲/۹ از ۵
۲۹ ۱۷
۳/۵ از ۵
۶ ۴
۳/۳ از ۵
۸ ۳
۲/۸ از ۵
۴ ۱
۳/۲ از ۵
۸ ۲
۰ از ۵
۳ ۱
۳/۲ از ۵
۸ ۲
۲/۸ از ۵
۵ ۲
۳/۳ از ۵
۶ ۲