محمود دولت‌آبادی

محمود دولت‌آبادی

دولت‌آبادِ بیهق، سبزوار / Doŭlatâbâd, Bayhaq, Sabzévâr

محمود دولت‌آبادی، ۱۰ مرداد ۱۳۱۹ در دولت‌آباد شهرستان سبزوار به دنیا آمد. دولت‌آبادی مشاغل مختلفی را تجربه کرد. کار روی زمین، چوپانی، پادویی کفاشی، صاف کردن میخهای کج و بعد به عنوان وردست پدر و برادر به عنوان دنده پیچ کارگاه تخت گیوه کشی، دوچرخه سازی، سلمانی و.... بعدها تمام مشاغلی که او در دوران نوجوانی و جوانی خود تجربه کرد، در آثارش نمود یافت. دولت‌آبادی ابتدا راهی مشهد و آنگاه تهران شد و در این دوران باز هم مشاغل دیگری نظیر حروفچین چاپخانه، سلمانی کشتارگاه، رکلاماتور برنامه‌های تأتر، سوفلور کنترلچی سینما، ویزیتور روزنامه کیهان و... را بر عهده گرفت.


رمان‌های محمود دولت‌آبادی تعداد : ۴۳
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۲ ۱
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۳/۳ از ۵
۲ ۱
ناشر : نگاه
۳/۱ از ۵
۳
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : چشمه
۲/۹ از ۵
۲ ۱
ناشر : چشمه
۳/۱ از ۵
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۰ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۷۲ ۳۸
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
۱۰ ۳
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۳ ۱
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۶ ۳
ناشر : چشمه
۴/۷ از ۵
۵ ۲
ناشر : چشمه
۰ از ۵
ناشر : چشمه
۲/۱ از ۵
۲ ۱
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۴/۵ از ۵
۴ ۱
ناشر : چشمه
۴/۵ از ۵
۱ ۱
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۲/۵ از ۵
۱۱ ۷
۲/۹ از ۵
۳۱ ۲۰
۳/۵ از ۵
۷ ۴
۳/۳ از ۵
۸ ۳
۲/۸ از ۵
۴ ۱
۳/۲ از ۵
۹ ۲
۰ از ۵
۳ ۱
۳/۲ از ۵
۹ ۲
۲/۸ از ۵
۵ ۲
۳/۳ از ۵
۷ ۲