madjid

madjid

دکتری فیزیک،دبیر ریاضی و فیزیک، عاشق کتاب خوندن رمان های بزرگ در اولویت، بعد رمان های معاصر خوب و فلسلفه
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها