مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

رمان‌های ترجمه شده توسط مهدی غبرایی تعداد : ۵۸
نویسنده :‌ ویکرام ست
ناشر : چکاوک
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ کالین مکالو
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ جویس کرول اوتس
ناشر : افق
۴/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ دوریس لسینگ
ناشر : ثالث
۲/۹ از ۵
۹
۳/۲ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ آنیتا دسای
۲/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : هاشمی
۳/۶ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ ویکرام ست
ناشر : چکاوک
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۱۵۶ ۹۸
نویسنده :‌ رومن گاری
۴/۱ از ۵
۳
ناشر : افق
۴/۶ از ۵
۱
ناشر : هاشمی
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ویکرام ست
ناشر : چکاوک
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ ویکرام ست
ناشر : چکاوک
۴/۱ از ۵
۱
۴ از ۵
۹ ۵
ناشر : شالوده
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ نایپل
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ یاسمینا خضرا
ناشر : آمیتیس
۳/۶ از ۵
۳/۹ از ۵
۲۵ ۱۷
نویسنده :‌ شیوا نایپل
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ هشام مطر
۳/۵ از ۵
۳/۷ از ۵
۳/۹ از ۵
۱
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ ویرجینیا وولف
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
۵۲ ۲۶
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۲ از ۵
۶۳ ۴۹
۴/۲ از ۵
۹ ۲
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : ناهید
۳/۶ از ۵
۳۳ ۱۴
نویسنده :‌ کوبه آبه
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ طیب صالح
ناشر : پوینده
۴/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
۲ ۱
۳/۶ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۳/۳ از ۵
۲ ۱
۳/۸ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ نایپل
ناشر : نیماژ
۳/۹ از ۵
۱
۳/۸ از ۵
۰ از ۵
۳/۷ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ عتیق رحیمی
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ عتیق رحیمی
ناشر : ثالث
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ پیتر فلانری
ناشر : ماکان
۰ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۳ از ۵
۳/۱ از ۵
۳ ۴
نویسنده :‌ ژوزه آگوآلوسا
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ یو هوآ
ناشر : ثالث
۴/۳ از ۵
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
۳/۴ از ۵
۲ ۲
۰ از ۵
۴/۷ از ۵
۲ ۳
۴ از ۵
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلکسی تولستوی
ناشر : نشر خزه
۴ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
۰ از ۵