عبدالله کوثری

عبدالله کوثری

رمان‌های ترجمه شده توسط عبدالله کوثری تعداد : ۳۵
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : مروارید
۴/۶ از ۵
۱۰ ۲
ناشر : آگاه
۴/۱ از ۵
۵۰ ۵۱
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : لوح فکر
۴/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : طرح نو
۳/۶ از ۵
۵ ۱
ناشر : نی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : آگاه
۴/۶ از ۵
۲ ۱
ناشر : نی
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : نی
۴/۳ از ۵
۶ ۱
ناشر : نی
۴/۴ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
۱ ۱
ناشر : لوح فکر
۴/۸ از ۵
۷ ۶
ناشر : علم
۴/۳ از ۵
۲۰ ۱۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : نی
۳/۲ از ۵
۹ ۲
ناشر : آگاه
۴/۴ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ آریل دورفمان
ناشر : آگاه
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۴/۶ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ آرییل دورفمن
ناشر : لوح فکر
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ ماشادو د آسیس
ناشر : نی
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آیسخولوس
ناشر : فردا
۰ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : فردا
۳/۵ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ آیسخولوس
ناشر : نی
۰ از ۵
نویسنده :‌ ژان ژیرودو
ناشر : قطره
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ آیسخولوس
ناشر : تجربه
۲/۹ از ۵
۱ ۵
ناشر : نی
۰ از ۵
۱
ناشر : فردا
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ خوسه دونوسو
ناشر : آگاه
۴/۶ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ ایوریپیدس
ناشر : نی
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ جیمز مک‌کونیکا
ناشر : ماهی
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنتونی کنی
ناشر : ماهی
۰ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام شکسپیر
ناشر : نی
۴/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ میگل د سروانتس
ناشر : چشمه
۰ از ۵
نویسنده :‌ میگل سروانتس
ناشر : چشمه
۰ از ۵