قاسم صنعوی

قاسم صنعوی

رمان‌های ترجمه شده توسط قاسم صنعوی تعداد : ۶۴
۴/۴ از ۵
۷ ۳
۳/۶ از ۵
۴ ۱
۴ از ۵
۱
ناشر : علم
۳/۸ از ۵
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ الکساندر دوما
ناشر : قطره
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ژرژ ساند
ناشر : علم
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : گل آذین
۴/۸ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ رنه بازن
ناشر : گل آذین
۵ از ۵
۱
۳/۹ از ۵
ناشر : البرز
۳/۶ از ۵
۶ ۴
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : گل آذین
۳/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ بورخس و دیگران
ناشر : گل آذین
۳/۵ از ۵
۲
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : گل آذین
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژوزف کسل
ناشر : گل آذین
۲/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : گل آذین
۴/۶ از ۵
۱ ۱
ناشر : ثالث
۳/۳ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : گل آذین
۳/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : لحن نو
۰ از ۵
۲/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ تاریه وساس
ناشر : گل آذین
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : گل آذین
۲/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژول ورن
ناشر : گوتنبرگ
۳/۷ از ۵
ناشر : ثالث
۰ از ۵
ناشر : لحن نو
۲ از ۵
ناشر : توس
۳/۳ از ۵
۳
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
نویسنده :‌ فرانسوا بوایه
ناشر : گل آذین
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ ری برادبری
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
ناشر : بوتیمار
۳/۸ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژان‌پل سارتر
۰ از ۵
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
۴/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ پی‌یر کورنی
ناشر : قطره
۲/۹ از ۵
ناشر : بوتیمار
۳/۸ از ۵
۱
ناشر : دوستان
۳/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : دوستان
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ لارس گوستافسون
ناشر : گل آذین
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
ناشر : گل آذین
۳/۸ از ۵
ناشر : دوستان
۳/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : دوستان
۰ از ۵
نویسنده :‌ فریراد کاسترو
ناشر : دوستان
۰ از ۵
ناشر : دوستان
۳/۵ از ۵
۱ ۲
ناشر : دوستان
۴/۷ از ۵
۱ ۱
ناشر : دوستان
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژان راسین
۳/۶ از ۵
ناشر : دوستان
۰ از ۵
ناشر : دوستان
۰ از ۵
ناشر : شمشاد
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ یوهان بویر
۰ از ۵
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : شمشاد
۳ از ۵
ناشر : نیماژ
۲/۹ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ آرتور کانن دویل
ناشر : شمشاد
۰ از ۵
ناشر : روزنه
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : ناهید
۰ از ۵
نویسنده :‌ لئون تورن
ناشر : دوستان
۰ از ۵
نویسنده :‌ لئون تورن
ناشر : دوستان
۰ از ۵
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
۰ از ۵
۰ از ۵